Skip to main content

"Cele są jak magnes. Przyciągną rzeczy potrzebne do ich zrealizowania"

- Anthony Robbins

Celami Fundacji są:

 1. budowanie świadomości kobiet w temacie zdrowia oraz zagrożeń i profilaktyki  związanej z chorobami, w szczególności rakiem, piersi;
 2. edukowanie i rozpowszechnianie wiedzy o profilaktyce, metodach kontroli i samobadania piersi u kobiet w każdym wieku;
 3. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
 4. inicjowanie, wspieranie, finansowanie nowatorskich rozwiązań w następujących dziedzinach: leczeniu, ochronie praw i wolności dzieci i osób, ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej;
 5. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży w celu ich leczenia, prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz stawania się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa;
 6. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 7. działalności charytatywna;
 8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 11. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 12. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 13. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 14. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 15. promocja i organizacja wolontariatu;
 16. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 17. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 18. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 19. działalność na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 20. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 21. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 22. działania w zakresie rewitalizacji;
 23. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 24. ratownictwo i ochrona ludności;
 25. działalność na rzecz podmiotów, których celami są: działalność społeczna, lecznicza, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, leczenia, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie działań zmierzających do budowania świadomości kobiet na temat zdrowia oraz zagrożeń i profilaktyki związanej z chorobami piersi, edukowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy o profilaktyce, metodach kontroli i samobadania piersi u kobiet w każdym wieku;
 2. organizowanie i finasowanie badań zmierzających do leczenia i przeciwdziałania chorobom piersi;
 3. organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla ratowania zdrowia lub życia;
 4. finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia;
 5. organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek medycznych, oświatowych, wychowawczych,
 6. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, internetu, w tym portali społecznościowych;
 7. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy;
 8. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej;
 9. współorganizowanie i finansowanie placówek medycznych, oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;
 10. organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
 11. udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej;
 12. organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży lub dla dzieci i  młodzieży z rejonów zagrożonych bezrobociem;
 13. finansowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację celów Fundacji;
 14. inne formy działalności charytatywnej i obywatelskiej;